Especialistes en divorcis

Experts en divorcis i separacions. Separació o divorci de mutu acord. Separació o divorci contenciós.
 
DIVORCI, SEPARACIÓ I PARELLES DE FET
Actualment pel ressò i transcendència en casos de trencament, de la novetat introduïda des de gener del 2011 pel llibre II del Codi Civil de Catalunya, pel que fa a la responsabilitat dels progenitors envers als fills/es en cas de separació, divorci o parella de fet, la llei encoratja als progenitors a concretar com pensen exercir les responsabilitats parentals en relació als fill/es, sense fixar una modalitat concreta d'organització de la família després de la ruptura. Aquesta obligació es fixa en el pla de parentalitat en el qual es detallen els compromisos que assumeixen respecte a la guarda, la cura i l'educació dels fills/es, tant si el procés és de mutu acord com si és contenciós. La nova regulació parteix del marc genèric (guarda compartida).

Això no impedeix, tanmateix, que l'autoritat judicial hagi de decidir d'acord amb les circumstàncies de cada cas i en funció de l'interès concret dels fills/es: vinculació afectiva amb un progenitor, temps emprat en la cura, aptitud d'un i altre, opinió expressada dels fills, acords previs.

Tampoc, en interès dels fills, no es pot atribuir la guarda al progenitor contra el qual s'hagi dictat una sentència ferma o hi hagi indicis fonamentals per actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ésser víctimes directes o indirectes. També caldrà adoptar mesures relatives a desequilibris econòmics per raó de la convivència, pensió compensatòria, ús del domicili familiar...
 
Aquesta regulació legal ens ha de portar a rebre un bon assessorament jurídic i integral, si cal, que identifiqui davant de quina situació ens trobem de les descrites. Si ambdós progenitors tenen com a màxima el benestar dels seus fills/es em porta a afirmar que arribar a acords i elaborar un pla de parentabilitat a mida serà viable i el més òptim.

En cas contrari, caldrà valorar des de l'experiència professional, l'exercici d'accions de protecció davant l'autoritat judicial, derivació a la xarxa de recursos, per tal de protegir els nostres interessos i els dels nostres fills/es. D'aquí de la impotència i recomanació de rebre un assessorament jurídic, abans de prendre cap decisió, de forma personalitzada per aclarir els seus dubtes i preguntes amb l'objectiu d'elaborar la millor solució jurídica al seu cas.

**************
 
Expertos en divorcios y separaciones. Separación o divorcio de mutuo acuerdo. Separación o divorcio contencioso.
 
DIVORCIO, SEPARACIÓN Y PAREJAS DE HECHO
Actualmente por el eco y trascendencia en casos de rotura, de la novedad introducida desde enero del 2011 por el libro II del Código Civil de Cataluña, en cuanto a la responsabilidad de los progenitores sobre los hijos/as en caso de separación, divorcio o pareja de hecho, la ley alienta a los progenitores a concretar cómo piensan ejercer las responsabilidades parentales en relación a los hijos/as, sin fijar una modalidad concreta de organización de la familia después de la ruptura. Esta obligación se fija en el plan de parentalidad en el que se detallan los compromisos que asumen respecto a la guarda, el cuidado y la educación de los hijos/as, tanto si el proceso es de mutuo acuerdo como si es contencioso. La nueva regulación parte del marco genérico (guarda compartida).

Esto no impide, sin embargo, que la autoridad judicial deba decidir de acuerdo con las circunstancias de cada caso y en función del interés concreto de los hijos /as: vinculación afectiva con un progenitor, tiempo empleado en el cuidado, aptitud de uno y otro, opinión expresada de los hijos, acuerdos previos.

Tampoco, en interés de los hijos, no se puede atribuir la guarda al progenitor contra el que se haya dictado una sentencia firme o haya indicios fundamentales por actos de violencia familiar o machista de los que los hijos hayan sido o puedan ser víctimas directas o indirectas. También deberán adoptarse medidas relativas a desequilibrios económicos por razón de la convivencia, pensión compensatoria, uso del domicilio familiar...
 
Esta regulación legal nos ha de llevar a recibir un buen asesoramiento jurídico e integral, si es necesario, que identifique ante qué situación nos encontramos de las descritas. Si ambos progenitores tienen como máxima el bienestar de sus hijos / as me lleva a afirmar que llegar a acuerdos y elaborar un plan de parentabilidat a medida será viable y el más óptimo.

En caso contrario, habrá que valorar desde la experiencia profesional, el ejercicio de acciones de protección ante la autoridad judicial, derivación a la red de recursos, a fin de proteger nuestros intereses y los de nuestros hijos /as. De ahí la impotencia y recomendación de recibir un asesoramiento jurídico, antes de tomar ninguna decisión, de forma personalizada para aclarar sus dudas y preguntas con el objetivo de elaborar la mejor solución jurídica a su caso.

 
C/ Vilanova 1 - 3, 1 er C
08241 Manresa (Barcelona)
650 1...Clic para ver
650 158 250
Reservas online