Dret civil - Dret Penal

Assessorament jurídic en herències, testaments, divorci, arrendaments, contractes i responsabilitat civil. Assessorament en dret penal.

Actuacions extrajudicials:

En l'àmbit extrajudicial, l'assessorament va acuradament amb la intenció de minimitzar al màxim possible els costos, tant personals com econòmics per al nostre client, obtenint una resolució amistosa de l'assumpte encomanat.

Actuacions judicials:

 
DRET CIVIL
 • Separacions, divorcis i ruptures de parelles de fet, de mutu acord o contencioses. Entre les decisions i mesures a prendre en els supòsits de separació o divorci en matrimonis i parelles de fet, tant si és de mutu acord o contenciós es troben: guarda i custòdia, pensió d'aliments, ús del domicili familiar, prestació compensatòria... planificació fiscal del divorci.
 • Modificacions de mesures vigents dictades en procediments anteriors de separació, divorci o ruptura de parella.
 • Execucions de sentències: impagaments de pensions, incompliments del règim de visites o d'altres obligacions imposades.
 • Accions d'incapacitat i de reconeixement de paternitat i filiacions, tuteles, curateles, acolliments i adopcions.
 • Herències, Successions; Fer un testament evita una successió intestada i vostè fixa les regles i condicions de la seva successió.
 • Responsabilitat civil: reclamacions per defectes de construcció, negligències mèdiques o de trànsit.
 • Arrendaments: assessorant i actuant tant per a particulars com per a comunitats de propietaris.
 • Redacció i resolucions de contractes.
 
DRET PENAL
 
 • Violència de gènere i en l'àmbit de la família. Aquesta situació és d'especial vulnerabilitat oferint un tracte personalitzat i humà, amb acompanyament en els seus casos als recursos de la xarxa sempre en interès de la víctima.
 • Jurisdicció de menors.
 • Accidents de trànsit. Reclamació i indemnització per lesions tant físiques com psíquiques, seqüeles i danys materials.
 
 
**************
 
Asesoramiento jurídico en herencias, testamentos, divorcio, arrendamientos, contratos y responsabilidad civil. Asesoramiento en Derecho Penal.
Actuaciones extrajudiciales:

En el ámbito extrajudicial, el asesoramiento es muy cuidadoso con la intención de minimizar al máximo posible los costes, tanto personales como económicos para nuestro cliente, obteniendo una resolución amistosa del asunto encomendado.

Actuaciones judiciales:
 
DERECHO CIVIL
 • Separaciones, divorcios y rupturas de parejas de hecho, de mutuo acuerdo o contenciosas. Entre las decisiones y medidas a tomar en los supuestos de separación o divorcio en matrimonios y parejas de hecho, tanto si es de mutuo acuerdo o contencioso se encuentran: guarda y custodia, pensión de alimentos, uso del domicilio familiar, prestación compensatoria... planificación fiscal del divorcio.
 • Modificaciones de medidas vigentes dictadas en procedimientos anteriores de separación, divorcio o ruptura de pareja.
 • Ejecuciones de sentencias: impagos de pensiones, incumplimientos del régimen de visitas o de otras obligaciones impuestas.
 • Acciones de incapacidad y de reconocimiento de paternidad y filiación, tutelas  curatelas, acogimientos y adopciones.
 • Herencias, Sucesiones; Hacer un testamento evita una sucesión intestada y usted fija las reglas y condiciones de su sucesión.
 • Responsabilidad civil: reclamaciones por defectos de construcción, negligencias médicas o de tráfico.
 • Arrendamientos: asesorando y actuando tanto para particulares como para comunidades de propietarios.
 • Redacción y resoluciones de contratos.
DERECHO PENAL
 
 • Violencia de género y en el ámbito de la familia. Esta situación es de especial vulnerabilidad ofreciendo un trato personalizado y humano, con acompañamiento en sus casos a los recursos de la red siempre en interés de la víctima.
 • Jurisdicción de menores.
 • Accidentes de tráfico. Reclamación e indemnización por lesiones tanto físicas como psíquicas, secuelas y daños materiales.
 
C/ Vilanova 1 - 3, 1 er C
08241 Manresa (Barcelona)
650 1...Clic para ver
650 158 250
Reservas online